Mögel

Your Breathing. Our Expertise.

Mögel

Mögel träffar man på i stort sett var som helst. Om man låter mögel och deras sporer växa kan följden bli dålig hälsa i många olika typer av arbetsmiljöer: timmerlager, lantgårdar och byggarbetsplatser för att bara nämna några. Symtom i form av astma eller allergier hör till vanligheterna.

 

Vad är det som är så farligt med mögel?

Mykotoxiner är toxiska metaboliter som uppkommer på grund av mögel eller andra typer av svamp. Mykotoxiner är både cancerframkallande och kan orsaka allergier. Vid gynnsamma förhållanden (fukthalt, temperatur och tillgång till organiskt material) kan andelen mykotoxiner snabbt flerfaldigas. Både sporer och mykotoxiner är små luftburna partiklar som inte är synliga för det mänskliga ögat.

Så var kan man utsättas för stora mängder sporer och mykotoxiner? Vi fokuserar på yrkesutövare och i vilken mån de är utsatta för mögel, så låt oss ta de ovanstående yrkena som exempel.

 

Timmerlager

Vid arbete med obehandlat trä finns det risk att stora mängder sporer eller mykotoxiner frigörs. Kapning av plankor, tillverkning av flis eller till och med tändstickor osv. Om träet lagras vid förhållanden som är gynnsamma för möglet släpps stora mängder sporer och mykotoxin ut under förädlingsprocessen.

Lantgårdar

Mykotoxin kan förekomma i grödor på grund av svampinfektion. Mykotoxinet kan sedan spridas längs med livsmedelskedjan till antingen människor eller djur. Men för yrkesmannen eller yrkeskvinnan, bonden eller arbetaren handlar allt om hantering av grödor under förvaring eller transport. Under de rätta förhållandena kan ett stängt utrymme i form av en förvaringslokal, en lada eller en silo vara en gynnsam grogrund för svamp.

Byggarbetsplatser

Genom vetenskapliga undersökningar har man kommit fram till att mykotoxiner kan förekomma i 75 % av de undersökta byggnaderna. Det vanligaste tillvägagångssättet för att bli kvitt fukt är att använda torkare för byggnader med vattenskador. Men på detta sätt löser man inte problem med sporer och mykotoxiner eftersom de stannar kvar i det skadade materialet även när det är torrt. När ett professionellt rivningsteam börjar ta bort de skadade delarna frigör de sporerna och mykotoxinerna.

Försök att åtgärda eller reducera risken genom att tillämpa tekniska lösningar eller nya arbetssätt. Vid tveksamhet, inspektioner eller okända faktorer ska andningsskydd användas.

Så här skyddar du dig mot mögel

Detta är inget nytt. Mögel har alltid varit en del av människans samhällen. Följ de lokala riktlinjerna och bestämmelserna.

För privatpersoner eller arbetare som emellanåt utsätts för mögel rekommenderas en halvmask med skyddsglasögon eller en helmask med ett partikelfilter.

Om det finns våt ved och mögel kan en obehaglig lukt uppstå och i sådana fall är det lämpligt med ett kombinationsfilter bestående av partikelfilter och ett gasfilter av typen ABE.

För yrkesutövare som regelbundet utsätts för mögel eller under en längre tid. Vi rekommenderar en batteridriven fläktenhet med en skärm eller huva. Använd partikelfilter på fläktenheten.

Kortare arbetspass

Lägre arbetsbelastning och koncentrationer av damm. För renrakade användare.

Längre arbetspass

Tung arbetsbelastning och höga dammkoncentrationer. För slätrakade användare men även för de med ansiktsbehåring som skägg eller polisonger.