Hållbarhet

Sundström – Ett hållbart företag med fokus på människa och miljö

I nästan 100 år har Sundström Safety bidragit till att skydda och förbättra människors hälsa. Genom att aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor bidrar vi även med minskad miljö- och klimatpåverkan, goda arbetsförhållanden, rena affärer och respekt för mänskliga rättigheter. Navet i vårt hållbarhetsarbete är våra värdeord: Öppenhet, Tydlighet, Respekt.

Hållbarhetsrapport 2023

Vårt engagemang för hållbarhet sträcker sig långt bortom ord. Titta på vår film som presenterar höjdpunkter från vårt hållbarhetsarbete och läs hela rapporten här.

 

 

Hållbarhetsrapport

Vårt hållbarhetshjul

Våra värderingar är grunden i vårt hållbarhetsarbete och vägleder oss i våra beslut och hur vi arbetar. Det skapar en trygghet och gör att vi driver frågor som är viktiga för oss. Under 2020 gjorde vi en förstudie avseende hållbarhet. Grunden i förstudien var våra värdeord samt vår Code of Conduct som framhåller vikten av att respektera och följa FN:s 10 principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Som en del av förstudien gjordes även en nulägesanalys baserad på FN:s Global Compacts tio principer. Arbetet resulterade i att fem fokusområden identifierades. Områden som nu ligger till grund för vårt framtida strategiska hållbarhetsarbete och uppsatta mål.

Vår värdegrund

Är navet i verksamheten och innefattar de tre värdeorden: Öppenhet, Tydlighet och Respekt. Värdeorden genomsyrar arbetet och förhållningssättet i hela organisationen och är nära knutna till hållbarhetsarbetet.

Våra fem fokusområden är; Personal & hälsa, Hållbara inköp, Hållbara produkter, Minska miljöpåverkan och Vårt samhällsengagemang. De presenteras som ett hållbarhetshjul med vår värdegrund i centrum. Våra fem fokusområden är sammankopplade mot FN:s globala mål.

FN:s Globala mål

Våra värderingar är grunden i vårt hållbarhetsarbete och vägleder oss i våra beslut och hur vi arbetar. Det skapar en trygghet och gör att vi driver frågor som är viktiga för oss. 2015 antog FN en ny agenda för att styra mot en hållbar utveckling innan år 2030. Detta ledde till att 17 globala mål antogs. Näringslivet har en avgörande roll i arbetet med att nå målen. Av de globala målen har vi identifierat fem mål, som är mer väsentliga och viktiga för vår verksamhet och vår strategiska inriktning. Alla kan bidra till att påverka dessa mål, så även Sundström Safety.

Publikationer för nedladdning eller läsas via er webbläsare