Sundström - Ett hållbart företag med fokus på människa och miljö

I nästan 100 år har Sundström Safety bidragit till att skydda och förbättra människors hälsa. Genom att aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor bidrar vi även med minskad miljö- och klimatpåverkan, goda arbetsförhållanden, rena affärer och respekt för mänskliga rättigheter. Navet i vårt hållbarhetsarbete är våra värdeord: Öppenhet, Tydlighet, Respekt.

Vårt hållbarhetshjul

Våra värderingar är grunden i vårt hållbarhetsarbete och vägleder oss i våra beslut och hur vi arbetar. Det skapar en trygghet och gör att vi driver frågor som är viktiga för oss. Under 2020 gjorde vi en förstudie avseende hållbarhet. Grunden i förstudien var våra värdeord samt vår Code of Conduct som framhåller vikten av att respektera och följa FN:s 10 principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Som en del av förstudien gjordes även en nulägesanalys baserad på FN:s Global Compacts tio principer. Arbetet resulterade i att fem fokusområden identifierades. Områden som nu ligger till grund för vårt framtida strategiska hållbarhetsarbete och uppsatta mål.

Värdegrund

Våra fem fokusområden är; Personal & hälsa, Hållbara inköp, Hållbara produkter, Minska miljöpåverkan och Vårt samhällsengagemang. De presenteras som ett hållbarhetshjul med vår värdegrund i centrum. Våra fem fokusområden är sammankopplade mot FN:s globala mål.

FN:s Globala mål

Våra värderingar är grunden i vårt hållbarhetsarbete och vägleder oss i våra beslut och hur vi arbetar. Det skapar en trygghet och gör att vi driver frågor som är viktiga för oss. 2015 antog FN en ny agenda för att styra mot en hållbar utveckling innan år 2030. Detta ledde till att 17 globala mål antogs. Näringslivet har en avgörande roll i arbetet med att nå målen. Av de globala målen har vi identifierat fem mål, som är mer väsentliga och viktiga för vår verksamhet och vår strategiska inriktning. Alla kan bidra till att påverka dessa mål, så även Sundström Safety.

Vår värdegrund

Vår värdegrund

Är navet i verksamheten och innefattar de tre värdeorden: Öppenhet, Tydlighet och Respekt. Värdeorden genomsyrar arbetet och förhållningssättet i hela organisationen och är nära knutna till hållbarhetsarbetet.

Personal & hälsa

Våra medarbetare är en av företagets viktigaste resurser och bidrar till företagets tillväxt och framgång. Deras välmående är ett av kugghjulen för en hållbar arbetsplats. Vi har fokus på en god arbetsmiljö där diskriminering och särbehandling inte får förekomma. Alla som arbetar hos oss ska känna sig trygga, delaktiga och respekterade.

Hållbara inköp

Vi strävar efter långsiktiga och hållbara relationer med våra leverantörer. Som ett led i att minska vår miljöpåverkan, väljer vi gärna leverantörer geografiskt nära oss. Genom goda samarbeten, tydliga förväntningar och uppföljningar kan hållbarhet nås tillsammans.
I vår Code of Conduct framhåller vi vikten av att följa FN:s riktlinjer. Samarbetet med våra leverantörer bygger på samma värderingar.

Hållbara produkter

Sedan starten 1926 har vår filosofi varit att erbjuda våra kunder hållbara produkter med hög skyddseffekt. Materialvalet i våra produkter gör dem brukbara under längre tid. Många av produkterna är kompatibla med varandra, kan kombineras med olika tillbehör och kompletteras. Detta ger produkterna en lång livslängd med minskat miljöavtryck.

Minska miljöpåverkan

Vår målsättning är att minska vår miljöpåverkan. Redan i utvecklingsstadiet av produkter tar vi hänsyn till detta. Lämpliga materialval görs, som sedan följer hela processflödet genom vår organisation. Vi arbetar aktivt med att effektivisera vår avfallshantering. I vår produktionsanläggning använder vi bara förnybar och miljömärkt el. De transportföretag vi samarbetar med har redan idag kraftigt reducerat sin klimatpåverkan, vilket bidrar till minskade miljöutsläpp.

Vårt samhällsengagemang

Att värna om människors liv och hälsa har alltid varit vår främsta drivkraft. Engagemanget sträcker sig längre än att bara skydda människor med våra produkter. Företagets hållbarhetsarbete är tydligt kopplat till vårt samhällsengagemang. En del av vårt sociala ansvarstagande sker genom sponsring där vi vill nå breda grupper i samhället, såsom organisationer, föreningar och förbund. Sponsorobjekten ska ha en uttalad värdegrund och ett tydligt samhällsengagemang, som stämmer väl överens med vår. Det är viktigt att det finns en implementerad plan för jämställdhets- och likabehandlingsarbete.

Publikationer för nedladdning eller läsas via er webbläsare