Bæerekraft

Sundström – Et bærekraftig selskap med fokus på mennesker og miljø

I nesten 100 år har Sundström Safety bidratt til å beskytte og forbedre menneskers helse. Gjennom å jobbe aktivt med bærekraftsspørsmål, bidrar vi også med redusert miljø- og klimapåvirkning, gode arbeidsforhold, ren virksomhet og respekt for menneskerettighetene. Navet i bærekraftsarbeidet vårt er verdiene: Åpenhet, tydelighet, respekt.

Vårt bærekraftshjul

I 2020 gjennomførte vi en mulighetsstudie om bærekraft. Grunnlaget i mulighetsstudien var verdiene våre og vår Code of Conduct, som understreker viktigheten av å respektere og følge FNs 10 prinsipper om menneskerettigheter, arbeidsrett, miljø og antikorrupsjon.

Som en del av mulighetsstudien ble det også gjort en analyse av dagens situasjon basert på de ti prinsippene i FNs Global Compact. Arbeidet resulterte i at det ble identifisert fem fokusområder. Områdene som nå danner grunnlaget for vårt fremtidige strategiske bærekraftsarbeid og fastsatte mål.

Våre fem fokusområder er knyttet til FNs globale mål.

Verdier

Våre verdier er navet i virksomheten og inkluderer de tre verdiordene: Åpenhet, tydelighet og respekt. Verdiene gjennomsyrer arbeidet og tilnærmingen i hele organisasjonen og er nært knyttet til bærekraftsarbeidet.

Våre fem fokusområder er: personell og helse, bærekraftige innkjøp, bærekraftige produkter, redusert miljøpåvirkning og samfunnsengasjementet vårt. De presenteres som et bærekraftshjul med verdiene våre i sentrum.

FNs globale målL