Bæerekraft

Et bærekraftig selskap med fokus på mennesker og miljø

I nesten 100 år har Sundström Safety bidratt til å beskytte og forbedre menneskers helse. Gjennom å jobbe aktivt med bærekraftsspørsmål, bidrar vi også med redusert miljø- og klimapåvirkning, gode arbeidsforhold, ren virksomhet og respekt for menneskerettighetene. Navet i bærekraftsarbeidet vårt er verdiene: Åpenhet, tydelighet, respekt.

Vårt bærekraftshjul

I 2020 gjennomførte vi en mulighetsstudie om bærekraft. Grunnlaget i mulighetsstudien var verdiene våre og vår Code of Conduct, som understreker viktigheten av å respektere og følge FNs 10 prinsipper om menneskerettigheter, arbeidsrett, miljø og antikorrupsjon.

Som en del av mulighetsstudien ble det også gjort en analyse av dagens situasjon basert på de ti prinsippene i FNs Global Compact. Arbeidet resulterte i at det ble identifisert fem fokusområder. Områdene som nå danner grunnlaget for vårt fremtidige strategiske bærekraftsarbeid og fastsatte mål.

Våre fem fokusområder er knyttet til FNs globale mål.

Våre verdier er grunnlaget for vårt bærekraftsarbeid og veileder oss i våre beslutninger og hvordan vi jobber. Det skaper trygghet og får oss til å forfølge saker som er viktige for oss.

I 2015 vedtok FN en ny agenda for å styre mot en bærekraftig utvikling innen år 2030. Dette førte til at det ble vedtatt 17 globale mål. Næringslivet har en avgjørende rolle i arbeidet med å nå målene. Av de globale målene har vi identifisert fem mål som er mer vesentlige og viktige for virksomheten vår og den strategiske retningen.

Alle kan bidra til å påvirke disse målene, inkludert Sundström Safety.

Our values!

Våre fem fokusområder er: personell og helse, bærekraftige innkjøp, bærekraftige produkter, redusert miljøpåvirkning og samfunnsengasjementet vårt. De presenteres som et bærekraftshjul med verdiene våre i sentrum.

FNs globale målL

Our core values

Verdier

Våre verdier er navet i virksomheten og inkluderer de tre verdiordene: Åpenhet, tydelighet og respekt. Verdiene gjennomsyrer arbeidet og tilnærmingen i hele organisasjonen og er nært knyttet til bærekraftsarbeidet.

Personell og helse

Medarbeiderne våre er en av selskapets viktigste ressurser og bidrar til selskapets vekst og suksess. Deres velvære er ett av tannhjulene for en bærekraftig arbeidsplass. Vi fokuserer på et godt arbeidsmiljø der diskriminering og forskjellsbehandling ikke skal forekomme. Alle som jobber hos oss skal føle seg trygge, involverte og respekterte.

Bærekraftige innkjøp

Vi streber etter langsiktige og bærekraftige relasjoner til leverandørene våre. Som et ledd i å redusere miljøpåvirkningen, velger vi gjerne leverandører som befinner seg geografisk nær oss. Gjennom godt samarbeid, tydelige forventninger og oppfølging kan vi sammen oppnå bærekraft. I vår Code of Conduct understreker vi viktigheten av å følge FNs retningslinjer. Samarbeidet med leverandørene våre er basert på de samme verdiene.

Bærekraftige produkter

Siden starten i 1926 har filosofien vår vært å tilby kundene våre bærekraftige produkter med høy beskyttende effekt. Valget av materialer i produktene våre gjør dem holdbare over lengre tid. Mange av produktene er kompatible med hverandre, kan kombineres med ulike tilbehør og suppleres. Dette gir produktene en lang levetid med redusert miljøavtrykk.

Redusert miljøpåvirkning

Vår målsetning er å redusere miljøpåvirkningen vår. Allerede i produktets utviklingsfase tar vi hensyn til dette. Det tas passende materialvalg, som deretter følger hele prosessflyten gjennom organisasjonen vår. Vi jobber aktivt for å effektivisere avfallshåndteringen. I vårt produksjonsanlegg bruker vi bare fornybar og miljømerket strøm. Transportselskapene vi samarbeider med har allerede redusert klimapåvirkningen sin kraftig, noe som bidrar til reduserte miljøutslipp.

Samfunnsengasjementet vårt

Å beskytte folks liv og helse har alltid vært vår viktigste drivkraft. Engasjementet strekker seg utover bare å beskytte mennesker med produktene våre. Bedriftens bærekraftsarbeid er tydelig knyttet til samfunnsengasjementet vårt. En del av vårt samfunnsansvar skjer gjennom sponsing der vi ønsker å nå ut til brede grupper i samfunnet, som organisasjoner, foreninger og forbund. Sponsorobjektene må ha et uttalt verdigrunnlag og et tydelig samfunnsengasjement som stemmer godt overens med vårt. Det er viktig at det foreligger en implementert plan for likestillings- og likebehandlingsarbeid.