Potentiellt explosiva miljöer

Your Breathing. Our Expertise.

Potentiellt explosiva miljöer

På många arbetsplatser är andningsskydd bara en av många faktorer som behöver beaktas och där riskbedömning och säkerhet är en viktig aspekt att ta hänsyn till. Vi kommer här att titta närmare på arbetsplatser där det finns risk för att en explosiv miljö kan uppstå och se hur problemet kan hanteras avseende andningsskydd.

Normal andningsskyddsutrustning som halvmasker, helmasker, fläktar eller tryckluftsutrustning kan användas i de flesta arbetsmiljöer beroende på omgivning och arbetsmiljö.
Det finns dock ett antal arbetsområden där en direkt risk för potentiellt explosiva miljöer kan uppstå, och detta måste beaktas i riskbedömningen samt vid valet av andningsskydd. Riskbedömning som avser EX- eller ATEX-klassificerade arbetsområden måste utföras av en utbildad person med kunskap om sådana områden. Det är inte bara andningsskyddet som behöver övervägas, utan också faktorer som belysning, mobiltelefoner, verktyg, maskiner, ventilation, kläder och så vidare.
Det finns två typer av potentiellt explosiva miljöer: för gaser respektive damm, och utrustningen kan vara godkänd för användning i en av dessa miljöer eller båda.

Utrustningen måste vara godkänd för användning i dessa områdestyper för att minimera risken för att atmosfären antänds och en explosion inträffar. Det finns många olika sätt att utforma utrustningen eller i det här fallet andningsskyddet. Elektroniken kan gjutas in i ett material för att förhindra att gnistor och värme antänder den omgivande atmosfären. Andra exempel på metoder är trycksättning, inkapsling, pulverfyllning och nedsänkning i olja.

För att kunna svara på frågan om utrustningen är lämplig eller inte att använda i din specifika arbetsmiljö ska det finnas ett klassificeringsschema och information i riskbedömningen avseende zonindelning, temperaturklasser, antändningstemperaturer, explosionsgrupper och så vidare.
Detta måste utföras innan någon typ av andningsskydd kan rekommenderas för användning i dessa miljöer.

Exempel på arbetsområden där potentiellt explosiva miljöer kan förekomma och som kan kräva andningsskydd:

Spraymålningsverkstäder (lösningsmedel och/eller partiklar), oljeindustri, raffinaderier (gaser, organisk ånga), läkemedelsindustri (pulver och/eller lösningsmedel) livsmedelsindustri (pulver som stärkelse, socker, mjöl), sprängämnen (pulver), kemisk industri (olika kemikalier) och så vidare.

Hälsorisker

Problemet med en giftig atmosfär som innehåller damm eller gaser samt en potentiellt explosiv miljö där en explosion kan uppstå om felaktigt andningsskydd och fel ATEX-godkänd utrustning används.

Sundström rekommenderar

SR 500 EX och passande ansiktsdel löser de flesta situationer där andningsskydd och ATEX-godkänd utrustning måste användas.
Sundström har en ledande position i arbetet med att ta ATEX-godkännandet ett steg längre. Vi är den enda tillverkaren av andningsskydd som inte har nöjt oss med ATEX-godkännande för elektrisk utrustning som fläkt och batteri, utan även har testat ansiktsdelar som helmasker, huvor, hjälmar med visir och bälten mot standarder avseende icke-elektrisk utrustning för explosiva miljöer.

Vill du säkerställa att du använder rätt utrustning inom andningsskydd och nödvändig ATEX-utrustning är du välkommen att kontakta vårt team för teknisk support eller vår kundansvarige för hjälp med att hitta rätt lösning. Support@srsafety.se

Examples på Sundströms EX-godkända produkter