Zrównoważony rozwój

zrównoważone przedsiębiorstwo dbające o ludzi i środowisko

Od prawie 100 lat Sundström Safety pomaga chronić zdrowie i dbać o nie. Poprzez aktywne działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju ograniczamy negatywny wpływ na środowisko i klimat, oferujemy dobre warunki pracy, prowadzimy uczciwe interesy i szanujemy prawa człowieka. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju opieramy o nasze wartości: otwartość, transparentność, szacunek.

Nasze koło zrównoważonego rozwoju

W 2020 roku przeprowadziliśmy badanie pilotażowe dotyczące zrównoważonego rozwoju. Punktem wyjścia tego badania były nasze wartości oraz kodeks postępowania (Code of Conduct), który podkreśla znaczenie przestrzegania dziesięciu zasad ONZ dotyczących praw człowieka, standardów pracy, środowiska naturalnego i przeciwdziałania korupcji.

W ramach tego badania przeprowadzono także analizę sytuacji bieżącej, bazując na dziesięciu zasadach ONZ Global Compact. Podjęte działania pozwoliły zidentyfikować pięć obszarów wymagających uwagi. Są to obszary, które obecnie stanowią punkt wyjścia dla naszych prac na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz postawionych celów.

Tych pięć obszarów wymagających uwagi jest powiązanych z celami globalnymi ONZ.

Nasze wartości są podstawą naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i kierują nami w procesie podejmowania decyzji i prowadzenia działalności. Gwarantują pewność i skupienie na ważnych dla nas kwestiach.

W 2015 roku ONZ przyjęła nową agendę motywującą do osiągnięcia zrównoważonych celów do 2030 roku. Spowodowało to przyjęcie 17 celów globalnych. Gospodarka odgrywa decydującą rolę w kontekście osiągnięcia tych celów. Z tych celów globalnych wybraliśmy pięć, które są najważniejsze dla naszej działalności oraz naszego celu strategicznego. Cele znajdują się po prawej stronie.

Każdy może pomóc osiągnąć te cele – również Sundström Safety.

Tych pięć obszarów to

Pracownicy i BHP, Zrównoważone źródła zaopatrzenia, Zrównoważone produkty, Zmniejszenie wpływu na środowisko oraz Społeczna odpowiedzialność biznesu. Zostały zaprezentowane na kole zrównoważonego rozwoju z naszymi wartościami w centrum.

Objectifs mondiaux de l'onu

Podstawowe wartości

Podstawowe wartości

Nasze podstawowe wartości to esencja naszej działalności – zamykają się w trzech słowach: otwartość, transparentność i szacunek. Przenikają naszą działalność oraz sposób zachowania w przedsiębiorstwie i są ściśle powiązane z pracami na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Pracownicy i BHP

Pracownicy to najważniejszy zasób przedsiębiorstwa, gdyż to oni pracują na jego wzrost i sukces. Ich dobrostan zazębia się z ideą zrównoważonego miejsca pracy. Dbamy o dobre warunki pracy, gdzie nie ma miejsca dla dyskryminacji czy mobbingu. Każdy, kto u nas pracuje, powinien czuć się bezpieczny, ważny i szanowany.

Zrównoważone źródła zaopatrzenia

Dążymy do nawiązywania długoterminowych i trwałych relacji z naszymi dostawcami. Chcąc możliwie najbardziej ograniczyć negatywny wpływ na środowisko, chętnie wybieramy dostawców prowadzących działalność geograficznie blisko nas. Poprzez dobrą współpracę, jasne oczekiwania i kontrole możemy wspólnie osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju. W naszym kodeksie postępowania (Code of Conduct) podkreślamy znaczenie stosowania się do wytycznych ONZ. Współpraca z naszymi dostawcami bazuje na tych samych wartościach.

Zrównoważone produkty

Już na samym początku istnienia przedsiębiorstwa, czyli w 1926 roku, przyświecała nam idea oferowania klientom zrównoważonych produktów zapewniających wysoką ochronę. Dobór materiałów wykorzystywanych do produkcji umożliwia używanie naszych produktów przez dłuższy czas. Nasza oferta jest spójna ze sobą, ma charakter modułowy i uwzględnia wiele akcesoriów. Gwarantuje to długi okres eksploatacji produktów i jednocześnie mniejsze obciążenie środowiska.

Zmniejszenie wpływu na środowisko

Naszym celem jest ograniczenie wpływu na środowisko. Uwzględniamy to założenie już na etapie projektowania produktu. Dobieramy odpowiednie materiały, które warunkują cały proces produkcji w naszej organizacji. Aktywnie działamy na rzecz podniesienia skuteczności gospodarowania odpadami. W zakładach produkcyjnych stosujemy tylko zieloną energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Współpracujące z nami firmy transportowe już wcześniej drastycznie ograniczyły swój wpływ na klimat, co przekłada się na niższe szkodliwe emisje.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Troska o życie i zdrowie ludzi zawsze była podstawową siłą napędową naszej działalności. Nasze zaangażowanie jest zdecydowanie szerzej zakrojone niż tylko ochrona ludzi poprzez nasze produkty. Działalność naszego przedsiębiorstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju jest wyraźnie powiązana z odpowiedzialnością społeczną biznesu. Elementem tych działań jest sponsorowanie akcji przynoszących korzyści dużym grupom w społeczeństwie, np. organizacjom, zrzeszeniom czy związkom. Sponsorowany przez nas podmiot powinien mieć wyraźnie określone wartości i działać dla dobra społeczeństwa, co jest zbieżne z naszymi wartościami. Istotne jest, aby miał wdrożony plan promowania równości i równego traktowania.