Image showing a person at work

Val av andningsskydd

Att välja andningsskydd

När alla andra åtgärder vidtagits för att minska farliga exponeringsnivåer, är andningsskydd den sista men viktiga åtgärden för att förhindra skadliga luftföroreningar att tränga in i kroppen via andningsvägarna.

Arbetsgivaren har ansvar för att andningsskydd väljs ut, underhålls och tillhandahålls och för att de används på arbetsplatsen. Användaren har i sin tur ansvar för att använda dem enligt arbetsgivarens rutiner. Ett program för skydd av arbetstagares exponering för luftföroreningar finns väl beskrivet i EN 529:2005 Andningsskydd, rekommendationer för val, användning, skötsel och underhåll.

4 Saker att Tänka på

1. Identifiering

Vilka hälsofarliga gaser, ångor, damm, rök eller aerosoler behöver vi skydda oss mot? Gör en arbetsplatsmätning och kontrollera koncentrationerna av de farliga ämnena.

2. Riskbedömning

Finns det tillräckligt med syre under hela exponeringen? Vilka hälsoeffekter har ämnena? Finns det hygieniska gränsvärden för ämnena? Finns det andra risker, t ex risk för stänk, gnistor eller explosiva blandningar?

3. Val av andningsskydd

Halvmask, helmask, fläktassisterat eller tryckluftsmatat andningsskydd.

4. Utbildning

Tillpassning, funktionskontroll, påtagning, förvaring och underhåll. Rutiner för rengöring, byte av filter och slitagedelar.

Bra att veta innan du gör ditt val

Det finns många faktorer man behöver ta hänsyn till i valet av rätt skydd. Nedan tar vi upp viktig information som kan påverka dig i ditt val av rätt skyddsprodukter.

Två typer av andningsskydd

1. Filter skydd
Filterskydd, där den omgivande luften passerar filter som tar bort föroreningen. Denna typ används när det finns tillräckligt med syre i omgivningsluften och kända föroreningar som kan fångas i filter. Föroreningen bör ha klara varningsegenskaper i form av lukt eller smakupplevelse i koncentration under gällande gränsvärde. Filterskydd får inte användas i koncentrationer av föroreningar som är omedelbart farliga för liv och hälsa.

Exempel på filterskydd är halv- och helmasker med utbytbara filter samt fläkt assisterade filterskydd för halv- och helmasker eller huvor, visir och hjälmar.
Vid föroreningar i gasform används lämpligt gasfilter med kol som adsorberar gasen. Vid mättnad av filtret sker ett succesivt genombrott av gasen och det är därför viktigt att upprätta en policy för filterbyte.
Partiklar såsom damm, rök och dimma fångas i partikelfilter. Med stigande igensättningsgrad ökar andningsmotståndet och om filtret är skadat eller det blir tungt att andas måste det bytas. Vid förekomst av både partiklar och gas används kombinationsfilter.

2. Andningsapparater
Andningsapparater förser användaren med luft från en oberoende källa, tuber med komprimerad luft eller andningsbar luft från en kompressor. Tryckluftsapparat med slang används i halv- och helmasker, huvor, hjälmar och visir.
Tryckluftsmatade andningsskydd kan användas i alla miljöer där man kan använda filterskydd och där högre skyddsnivå krävs. Det finns också föroreningar som inte fångas upp i ett filter och då är tryckluftsmatat andningsskydd ett alternativ.
Andningsluften skall uppfylla EN 12021 och bland annat ej överskrida luktgränsen för olja (0,5 mg/m³).

Arbetslängd och arbetstyngd

Vid korta arbeten med låg arbetstyngd kan undertrycksmasker användas, d v s halv- och helmasker med utbytbara filter. För att undvika skadligt inläckage är tillpassningen mot ansiktet viktig, då det vid inandning uppstår ett undertryck i masken. Högt inandningsmotstånd på grund av stora filterkombinationer bidrar till ytterligare undertryck samt ökat andningsarbete.
Längre arbeten med högre arbetsbelastning kräver ofta ett fläktassisterat andningsskydd. En batteridriven fläkt suger luften genom filtren och blåser in den i en ansiktsdel som kan vara lössittande visir, hjälm eller huva TH eller en halv- eller helmask TM. Utrustningens luftflöde är viktigt för att hålla positivt tryck i ansiktsdelen, även under en kraftig inandning, speciellt vid användning av lössittande visir, hjälmar eller huvor.
Hög arbetsbelastning och föroreningar med dåliga varningsegenskaper är exempel på situationer där tryckluftsapparat med slang är lämplig. Komprimerad luft tas från en kompressor via ett reningsfilter och slang till en bältesmonterad reglerventil, därefter till halv – helmask eller hjälm, visir eller huva.

Skyddsfaktor

Alla typer av andningsskydd har en bestämd skyddsfaktor som beskriver hur effektivt det reducerar föroreningshalten i luftvägarna, d v s innanför skyddet.

Tilldelad SkyddsFaktor (TSF)

grundar sig på mätningar utanför och innanför andningsskyddet, utförda bland annat i verkliga arbetsmiljöer på arbetande personer.

Nominell SkyddsFaktor (NSF)

grundas på laboratoriemätningar i samband med godkännande gentemot skyddets EN-standard.
För att beräkna vilket skydd som behövs på arbetsplatsen bör man utgå från den Tilldelade SkyddsFaktorn (TSF). Check national requirements for assigned protection factors EN 529.

Tillpassningstest av andningsskydd

Om man använder en halv- eller helmask som är för liten eller för stor riskerar man att andningsskyddets skyddsnivå minskar drastiskt eller helt uteblir. Luften tar alltid den lättaste vägen vilket betyder att om masken inte sitter tätt mot ansiktet så kommer den smutsiga luften att passera mellan ansikte och mask och inte genom filtret. .

Varför tillpassningstest?

Tillpassningstest är något som vi alltid rekommenderar att en anställd eller privatperson som använder halv- eller helmask ska göra. Anledningen till detta är för att säkerställa att masken har en storlek och utformning som passar användaren. En storlek passar inte alla därför måste man tillpassa sin mask och hitta den modell av mask och form som passar just dig.
Det finns också andra anledningar till att ett andningsskydd inte ger önskad skyddsnivå och det kan bero på skägg, breda mustascher, polisonger, ärr eller smycken i ansiktet. Över tid kan detta orsaka skador på lungorna och kroppen som inte går att återställa.
Exponering redan vid låga halter eller koncentrationer av gaser och/eller partiklar kan orsaka bestående skador på kroppen. Därför är det viktigt att man har ett så effektivt skydd som möjligt under hela sin aktiva arbetskarriär.
På vissa marknader är det ett lagkrav att genomföra tillpassningstest innan arbetet påbörjas och på vissa marknader endast en rekommendation. Kontrollera noggrant vilka regler som gäller för dig.

Två metoder av tillpassningstest

Det finns två typer av tester för att verifiera att en halvmask passar.

Kvalitativt tillpassningstest
Vid kvalitativa tillpassningstest blir användaren exponerad för en substans som antingen smakar eller luktar starkt.
Vanligen använder man då Bitrex som har en bitter smak eller Saccarin som har en söt smak. Man kan också använda isoamylacetat (bananolja) som luktar just banan.
Problemet med denna typ av tillpassningstest är att den är objektiv där användaren ska säga om man känner lukt eller smak. Om personer är förkyld eller har nedsatt lukt eller smaksinne så kan det innebära att andningsskyddet inte fungerar. Denna metod tillämpas enbart för halvmasker.

Kvantitativt tillpassningstest
Sundström Safety rekommenderar att man använder kvantitativa tillpassningstest där man mäter antalet partiklar innanför och utanför masken och på så sätt får fram en tillpassningsfaktor.
Detta gäller speciellt vid exponering mot cancerogena eller allergiframkallande ämnen. Det finns ett antal olika sätt att utföra dessa kvantitativa tester och det är antingen med väl utprovade testmetoder eller i en laboratoriemiljö med så kallade Totalt Inläckagetester.
Denna typ av tillpassningstest kan användas både för halvmasker och helmasker.

Välj rätt filter

Sundström Safety har en rad gasfilter, partikelfilter och kombinerade filter. Välj ett lämpligt filter för ditt arbete och din miljö. Gasfiltret kan enkelt kombineras med ett partikelfilter för skydd mot både gaser och partiklar.

Partikelfilter

till halv- och helmask delas in i tre klasser efter hur effektiva de är på att fånga upp damm. Färgkod vit.

Ett högeffektivt filter som SR 510 P3 R skyddar mot alla typer av partiklar. En högre klass täcker även in de lägre, d v s P3 täcker in såväl P1 som P2. Filterbyte sker då partikelfiltret ger ökat andningsmotstånd. Partikelfilter skyddar endast mot partiklar.

Skyddsklass och avskiljningsgrad
(EN143)
(NaCl och paraffinolja)
P1 R/NR Fasta och våta partiklar 80 %
P2 R/NR Fasta och våta partiklar 94 %
P3 R/NR Fasta och våta partiklar 99,95 %

”R” efter klassen betyder att partikelfiltret kan återanvändas. ”NR” efter klassen betyder att partikelfiltret får max användas ett skift.

Gasfilter

till halv- och helmasken delas in i tre klasser efter kapacitet och testkoncentration

Filterklass
(EN 14387)
Testkoncentration
1 0,1 volymprocent = 1000 ppm
2 0,5 volymprocent = 5000 ppm
3 1,0 volymprocent = 10000 ppm

ppm=parts per milion

 

Filter Typ Protects against Färgkod
A Organiska gaser/ånga med kokpunkt över 65ºC t ex lacknafta, toluen, styren och xylen Brown color code
B Oorganiska gaser/ånga t ex klor, cyanväte och svavelväte Light grey color code
E Sura gaser/ånga t ex svaveldioxid och myrsyra Yellow color code
K Ammoniak och vissa aminer Green color code
AX Lågkokande organiska gaser ånga med kokpunkt under 65ºC t ex aceton, metanol och diklormetan Brown color code
HG-P3 Kvicksilver Red and white dual color code
Gasfilter skyddar endast mot gaser..

Kombinationsfilter

Kombination av filter används då gas/ånga förekommer samtidigt med partiklar, t ex vid högtryckstvätt, sprutlackering, upphettning av ämnen eller vid kondensation av gas. Välj lämpligt gasfilter och kombinera det med partikelfilter genom en enkel hoptryckning eller filter med fast gas- och partikelfilter i ett.