SR 700

รหัสสินค้า H06-7010

  • ไอคอน ตัวกรอง
  • ไอคอน หน้ากากครึ่งหน้า
  • ไอคอน หน้ากากเต็มหน้า
  • ไอคอน Hood
  • ไอคอน หน้าจอ
  • ไอคอน Helmet

ชุดพัดลมกรองอนุภาคที่ทำงานด้วยแบตเตอรี่ใช้งานง่าย

  • อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่อง
  • อุปกรณ์เสริม
  • อะไหล่