Rozszerzona gwarancja

Serwisowanie zasilanych respiratorów oczyszczających powietrze umożliwia przedłużenie ich gwarancji do 5 lat lub 5000 godzin pracy w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Rozszerzona gwarancja

Rozszerzona gwarancja na zasilany respirator oczyszczający powietrze

Firma Sundström Safety AB, producent dmuchaw SR 500/SR 500 EX i SR 700, gwarantuje niniejszym użytkownikowi końcowemu w ciągu 60 miesięcy lub 5 000 godzin pracy urządzenia od chwili zakupu, w zależności które ze zdarzeń nastąpi wcześniej, prawo do nieodpłatnego usunięcia usterek spowodowanych wadami konstrukcji, materiału lub produkcji wyrobu.

 

 

Niniejsza rozszerzona gwarancja nie ma zastosowania w stosunku do normalnego zużycia wyrobu lub wyrobu, który został zmodyfikowany, był nienależycie traktowany, narażony ma działanie sił zewnętrznych, został poddany naprawie lub serwisowi przez osoby nieupoważnione lub był użytkowany w sposób sprzeczny z ostrzeżeniami, ograniczeniami, zaleceniami lub innymi wytycznymi producenta. Wytyczne te stanowią między innymi, że dmuchawy muszą być wyposażone w oryginalne filtry zalecane przez producenta, czyli filtr cząstek SR 510, filtr cząstek SR 710 lub filtr przeciwgazowy w połączeniu z filtrem cząstek SR 510 firmy Sundström. Niniejszej gwarancji nie stosuje się do baterii i akumulatorów, ładowarek, wymiennych elementów maski podlegających zużyciu I innych akcesoriów.

 

 

Serwis gwarancyjny

 

Ważność gwarancji jest dodatkowo uzależniona od przeprowadzenia serwisu gwarancyjnego przez producenta lub upoważnionego przez niego partnera serwisowego. Serwis ten musi zostać wykonany po 12, 24, 36 oraz 48 miesiącach od daty zakupu.

 

 

Odpowiednio wcześniej przed wymaganym serwisem gwarancyjnym należy skontaktować się z producentem lub sprzedawcą wyrobu w celu uzyskania informacji dotyczących stosownych procedur, adresu dostawy itd. Żądaniu prawa do nieodpłatnej naprawy w ramach niniejszej gwarancji musi towarzyszyć przesłanie wyrobu w oryginalnym opakowaniu, za pomocą przesyłki opłaconej przez nadawcę, na adres producenta wraz z pisemnym opisem usterki.

 

 

Należy również dołączyć dokumenty zaświadczające o dacie i miejscu zakupu oraz usługach już wykonanych w ramach gwarancji. Produkty, które nie zostaną poddane opisanemu powyżej serwisowi gwarancyjnemu, a tym samym nie są objęte niniejszą rozszerzoną gwarancją, podlegają 12-miesięcznej gwarancji liczonej od dnia zakupu albo dłuższej, jeśli tak stanowią przepisy prawa.